معرفی جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی به دو شکل مختلف میتواند به سلامت و بیماری ربط پیدا کند. از یک سو، دیدگاه های جامعه شناختی میتوانند در خصوص تجربه سلامت و بیماری، پرکندگی اجتماعی آنها و موسسات مرتبط به کار گرفته شوند. از این لحاظ، جامعه شناسی پزشکی میتواند به عنوان یک رویکرد کاربردی برای درک و ارتقا سلامت توسط درمانگران مطالعه شود.

از سوی دیگر، مطالعه ی جامعه شناختی سلامت، بیماری و موسسات درمانی میتواند در کنار تجزیه و تحلیل  سایر موارد به عنوان ابزاری برای شناخت جامعه باشد. بنابراین جامعه شناسی پزشکی یک حوزه معطوف به نظریه است که برای شناخت دگرگونی های وسیع اجتماعی و هم چنین تبادلات رایج در موقعیت های روزمره به کار گرفته میشود، چرا که این موارد در قالب سلامت و بیماری نیز خود را نشان میدهند.

این دو جنبه از جامعه شناسی پزشکی (medical sociology) در عبارات «جامعه شناسی در پزشکی» (sociology in medicine) و «جامعه شناسی از طریق پزشکی» (sociology of medicine) متمایز میشوند. 

این ویژگی ها موجب میشوند جامعه شناسی پزشکی یک حوزه جالب و هیجان انگیز، و پرثمر برای جامعه شناسان و هم چنین درمانگران باشد.

منبع (ترجمه توسط نویسنده وبلاگ):

GABE, J., BURY, M. & ELSTON, M. A. (2005) Key concepts in medical sociology, London, Sage Publications Ltd.

ییبی

/ 4 نظر / 16 بازدید
داود

با کسب اجازه از آقای دکتر می خواهم يک بحث تاريخی نظری از شکل گيری نظريه جامعه شناسی پزشکی که در حقيقت چيزی جدای از بحث های جامعه شناسان کلاسیک نیست را بيان کنم اما به طور غيرمستقيم .منظورم از بحث غير مستقيم اينکه هیچ یک از جامعه شناسان کلاسیک در مورد جامعه شناسی پزشکی بحثی ارایه نکرده اند ولی به گونه ای می توان نظریه های این بزرگان را در حوزه جامعه شناسی پزشکی دخیل داد. در مورد کنت این تقسیم بندی وارد نیست ولی به گونه ای می توان در مورد دورکیم این بحث را گنجاند که وی دو تقسیم بندی از هبستگی دارد یکی مکانیک و دیگری ارگانیک که نوع شیوه های درمانی پزشکی و نوع نگاه آن نسبت به بیماری و بحث سلامت دوره اول بسیار متفاوت از دوره دوم یعنی نگاه ارگانیکی نسبت به بحث کلی پزشکی است . در دوره مکانیک نوع نگاه پزشکان نسبت به بیماری نگاهی بوده کل نگر و متافیزیکی نسبت به بیماری در حالیکه در دوره ارگانیک که علم این جهانی شد علم پزشکی نیز با تحول مواجه شد . بحث خودکشی دورکیم نیز در داخل این حوزه مطرح است چرا که به گسستگی رابطه فرد با جامعه اشاره می کند که به نوعی در مرتبط با پزشکی است . اما در مورد وبر بایستی گفت

داود

که وی بحث سبک های زندگی را مطرح می کند که به گونه ای اين سبک ها مرتبط است با مرگ و زندگی . فرآيندعقلانيت هم در مورد نهاد های پزشکی و هم نحوه درمان دخيل است به تبع عقلانیت/ بوروکراسی هم در حوزه نهاد های پزشکی مطرح است . مارکس بحث جدايی از دو متفکر فوق دارد چرا که به لحاظ داشتن تفکر چپ/ پزشکی امروزی را در رابطه با سرمايه داري تحليل می کند يعنی اينکه وی معتقد است که پزشکی سرمايه داری يه دنبال کسب سود و منفعت خودش هست تا به فکر نجات جان انسان .

پوریا صرامی

متشکرم.

داود

آقای دکتر اگر مايل باشيد می تونم در مورد بدن و تکنولوژی ترجمه کردم براتون بفرستفم تا رو وب سايت تون بگذاريد