دو کنفرانس

 

 

هدف اصلی من از سفر اخیر شرکت در دو کنفرانسی بود که قبلا معرفی کرده بودم. در این کنفرانس ها از آن جا که مقالات متعددی به طور همزمان ارائه میشد، شنوندگان امکان انتخاب داشتند و برای من جالب بود ببینم چه کسانی به مبحث من علاقه دارند و با صحبت هایی که کردیم، به این نتیجه رسیدم که علت علاقه بسیاری از شنوندگان من، وجود اختلال بیش فعالی در یکی از بستگان آنها است. بنابراین شنوندگان به دنبال درک بهتر مساله و شاید هم راه حلی برای آن بودند. موضوع دسترسی آزاد به دارو برای خیلی از آنها سنگین بود، ولی همه توافق داشتند که وضعیت فعلی به کارگیری برچسب این اختلال و درمان آن خالی از مشکل نیست.

 

بحثهای جالبی در این کنفرانس ها مطرح شد، که برای من آموزنده بود و شاید به برخی از آنها بعدا اشاره کنم. 

/ 0 نظر / 12 بازدید